ANGGOTA SENAT FAKULTAS HUKUM UNILA

February 15, 2015

Ketua             : Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.

Sekretaris      : Linda Dwiatin, S.H., M.H.

Anggota         : Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

 • Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H.
 • Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum
 • Dr. Hamzah, S.H.,M.H.
 • Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.H.
 • Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H.
 • Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.
 • Dr. Budiyono, S.H., M.H.
 • Rudy, S.H., L.LM, L.LD.
 • Yulia Neta, S.H., M.H.
 • Diah Gustiniati, S.H.,M.H.
 • Abdul Muthalib, S.H., M.H.
 • Upik Hamidah, S.H., M.H.
 • Syamsir Syamsu, S.H.,M.H.